ZJAZD STOWARZYSZENIA

Ostróda, dnia 30.05.2017r.

Porządek obrad
Zebrania Zwyczajnego
Członków Rodowego Stowarzyszenia Rodziewiczów
dnia 16.06.2017 r. godz. 18:00 w Międzywodziu

1. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
2. Zatwierdzenie protokołu z Zebrania Stowarzyszenia z dnia 30.07.2016r.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 31.05.2016r. do 15.06.2017r..
4. Sprawozdanie finansowe Zarządu za okres od 31.05 .- 31.12.2016r.
5. Udzielenie absolutorium Zarządowi z działalności za okres od 31.05.2016r. do 15.06.2017r..
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności finansowej za okres od 31.05.-31.12.2016r.
7. Zatwierdzenie planów /propozycji/ w sprawach przedstawionych w sprawozdaniu z działalności.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania pobytu na Zjeździe gości i członków Stowarzyszenia będących w trudnej sytuacji finansowej .
9. Przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie zebrania.
Prezes Zarządu – Leszek Rodziewicz
V-ce Prezes Zarządu – Jarosław Rodziewicz
Sekretarz – Włodzimierz Rodziewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.