Deklaracja przystąpienia i składki

Składki należy wpłacać na konto Stowarzyszenia w kwocie 30 zł od osoby dorosłej.

 

 

………………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

………………………………………………………………..

(adres zamieszkania)

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

(telefon kontaktowy)

……………………………………………………………….

(e-mail)

WNIOSEK

o przyjęcie na członka zwyczajnego

RODOWEGO STOWARZYSZENIA RODZIEWICZÓW

Ja, niżej podpisana/y, ……………………………………..…..wnoszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Rodowego Stowarzyszenia Rodziewiczów.

Po przyjęciu mnie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia zobowiązuję się stosować do przepisów Regulaminu Stowarzyszenia, uchwał Zebrania oraz uchwał i zarządzeń Zarządu Stowarzyszenia.

Deklaruję wpłatę składki członkowskiej w wysokości określonej przez Zebranie Członków Stowarzyszenia zgodnie ze stawką obowiązującą w danym roku.

……………………………………………………. ……………………………………………..

(miejscowość, data) (podpis)

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie ww. danych przez Rodowe Stowarzyszenie Rodziewiczów.

…………………………….

­­­Uchwałą Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia…………………………….. przyjęto Pana/nią w poczet członków Rodowego Stowarzyszenia Rodziewiczów i wpisano do rejestru członków zwyczajnych pod nr………………..

Zarząd Stowarzyszenia