Stowarzyszenie

13347015_10206725514198276_192049515919982160_n

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Zarządu Rodowego Stowarzyszenia Rodziewiczów

dnia 08.06.2016 r. z następującym porządkiem obrad:

1. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu przebiegu dokonania wpisu do Rejestru Stowarzyszeń.

2. Podjęcie uchwały w/s nadania nazw ulic oraz sposobu jej wykonania.

Ad.1. Prezes poinformował, że zgodnie z zaleceniem Zebrania Założycielskiego Rodowego Stowarzyszenia Rodziewiczów,

złożył w Starostwie Ostródzkim dokumentację przygotowaną

przez Zebranie Założycielskie w dniu 27.05.2016 r.

Dokumentacja została przyjęta bez poprawek.

Starostwo Ostródzkie dokonało wpisu naszego Stowarzyszenia

w dniu 31.05.2016 r. pod numerem jeden do Rejestru Stowarzyszeń.

Rodowe Stowarzyszenie Rodziewiczów z dniem 31.05.2016 r.,

rozpoczęło działalność.

Ad.2. Zgodnie z intencją założycieli Stowarzyszenia, Zarząd podjął

Uchwałę Nr.1 w/s upoważnienia członków Stowarzyszenia do

występowania do władz samorządowych o nadanie nazw ulic

szczególnie zasłużonych rodaków- Marii Rodziewiczówny(pisarka),

Walentego Zwierkowskiego (kontynuując tym samym zaangażowanie

Rodu w propagowaniu naszych barw narodowych), Romualda Rodziewicza – Hubalczyka.

Protokół sporządził :

Włodzimierz Rodziewicz