Regulamin

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

RODOWE STOWARZYSZENIE RODZIEWICZÓW

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Rodowe Stowarzyszenie Rodziewiczów, w dalszych postanowieniach regulaminu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie skupia rody o nazwiskach Rodziewicz, Radziewicz, Radzewicz, Rudzewicz, Rodzewicz, Radewicz.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ostróda. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

4. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Zarząd Stowarzyszenia, wybierany przez Zebranie Członków.

5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami.

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

Stowarzyszenie środki na swoją działalność uzyskuje wyłącznie ze składek członkowskich.

7. Logo Stowarzyszenia stanowi Biały Łuk Napięty na tle Czerwonej Tarczy Herbowej.

8. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§2

Cele Stowarzyszenia i ich realizacja.

1. Tworzenie więzi społecznej osób wywodzących się z rodów Rodziewiczów, Radziewiczów, Rodzewiczów, Radzewiczów, Rudzewiczów i rodów związanych pokrewieństwem.

2. Odbudowa tradycyjnych związków rodowych i ich kontynuowanie.

– 2 –

3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej , pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

4. Prowadzenie badań historycznych rodów i ich dokumentowanie.

5. Organizowanie życia towarzyskiego członków.

6. Pamięć i opieka nad grobami przodków.

7. Wypowiadane się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia.

    1. Organizowanie zlotów, wycieczek i innych form wypoczynku i rekreacji.
    2. Występowanie o nadawanie odznaczeń.

§3.

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej nie pozbawiona praw publicznych,

będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

2. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna będąca członkiem zwyczajnym lub nie związana z przynależnością rodową, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia oraz publiczną działalność.

3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków w drodze uchwały na pisemny wniosek osoby akceptującej regulamin Stowarzyszenia.

4. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a/ biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b/ korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c/ zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

d/ założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli

dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia stają się jego

członkami z chwilą uprawomocnienia postanowienia organu nadzorującego o wpisie do rejestru.

e/ członek honorowy korzysta z praw przysługujących członkom zwyczajnym i jest zwolniony od płacenia składek.

– 3 –

5. Członkowie zwyczajni mają obowiązek :

a/ brania udziału w działalności Stowarzyszenia i przestrzegania jego regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,

b/ opłacania składek członkowskich – wysokość składek ustala Zebranie Członków w drodze uchwały.

c/ Zatwierdzają sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia.

6. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a/ utraty praw publicznych,

b/ śmierci członka,

c/ pisemnej rezygnacji,

d/ wykluczenie przez Zebranie członków za rażące naruszenie

regulaminu i zasad etyczno-moralnych,

e/ osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania

Członków po doręczeniu uchwały na piśmie przed rozpoczęciem

najbliższych obrad Zebrania Członków, a jego decyzja jest ostateczna.

§4

Władze Stowarzyszenia

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a/ Zebranie Członków,

b/ Zarząd Stowarzyszenia.

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

3. Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie, zwołane przez Zarząd w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym, nie rzadziej niż w odstępie

trzech lat.

4. Uchwały Zebrania Członków zapadają większością głosów, w głosowaniu jawnym.

5. Zebranie Członków dokonuje zmian w Regulaminie Stowarzyszenia.

    1. Zebraniem kieruje przewodniczący Zebrania Członków wybrany większością głosów.
    1. Zarząd składa się z Prezesa, V-ce Prezesa i Sekretarza.
    2. Zebranie członków Stowarzyszenia zatwierdza sprawozdanie finansowe Zarządu

– 4 –

9. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, kieruje pracami Zarządu Stowarzyszenia, zobowiązany jest do nadzorowania, egzekwowania i wykonywania obowiązków przez Zarząd. Prowadzi nadzór nad sprawami

finansowymi Stowarzyszenia.

10. V-ce Prezes na wniosek Prezesa reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz

podczas nieobecności lub na wniosek Prezesa kieruje pracami Zarządu Stowarzyszenia, zobowiązany jest do nadzorowania egzekwowania i wykonywania obowiązków przez Zarząd.

11. Sekretarz prowadzi dokumentację Stowarzyszenia.

12. Zarząd odpowiada za wykonanie Uchwał i wytycznych Zebrania Członków ora kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresach między

Zebraniami Członków.

13. Posiedzenia Zarządu odbywają się na wniosek jego Prezesa.

14. Zarząd może podejmować decyzje we własnym zakresie a ich rezultaty

zatwierdza najbliższe Zebranie Członków.

15. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają większością głosów.

§5

Postanowienia końcowe

1. Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu oraz Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością głosów przy obecności co najmniej połowy

uprawnionych do głosowania.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach.